Checklist belastingaangifte

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over lopend jaar

 

Om uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) juist in te vullen zijn de onderstaande documenten en gegevens nodig:

 • Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte voor lopend jaar;
 • Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in lopend jaar hebt ontvangen;
 • Burgerservicenummer (en dat van een eventuele partner en/of kinderen) inclusief geboortedata en voorletters;
 • Jaaropgaven of laatste loonstrook van het lopend jaar (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);
 • de aangifte van vorig jaar;

Laat u voor de eerste keer uw aangifte door ons invullen? Neem dan kopieën mee van uw vorige aangifte.

Heeft u naast uw baan ook een zaak, dan zien wij voor winstaangifte de laatste aangifte hiervan en de laatste jaarrekening alsmede gedetailleerd informatie over eventuele auto van de zaak. Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – mee moet sturen (ook eventueel die van uw partner en/of kinderen);

Aanslag/teruggave

 • (Voorlopige) aanslag/teruggave lopend jaar;
 • Voorlopige aanslag/teruggave komend jaar;
 • Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Toeslagen

 • De beschikking huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget lopend jaar;
 • Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag komend jaar;
 • De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag vorig jaar.

Ouderschapsverlof
Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting.

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfahulp of freelancer,

 • Jaaropgave inkomen
 • Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d.
 • Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer
 • OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

 • Geldige WOZ beschikking per 1-1-lopend jaar (Let op: waardepeildatum 1-1-vorig jaar). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u beginlopend jaar  hebt ontvangen;
 • Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning;
 • Opgave van in het lopend jaar betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten;
 • In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
 • Rekening(en) makelaar/taxateur in lopend jaar;
 • Afrekening(en) notaris in lopend jaar;
 • Opgave van ontvangen depotrente over lopend jaar;
 • De eigenwoning schuld per 31-12-lopend jaar

Lijfrente

 • Polis;
 • In ieder geval het overzicht van de in het lopend jaar betaalde premies;
 • Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet hebt: De opgave van uw pensioenaangroei vorig jaar en jaaropgave vorig jaar (factor A over vorig jaar). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte niet invullen.
 • Zoveel als mogelijk ook de opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m. reserveringsruimte).

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten

 • Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-lopend jaar, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-vorig jaar, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-lopend  jaar;
 • Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen;
 • Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten;
 • De waarde van de vakantiewoning;
 • De waarde van 2e en volgende woningen;
 • De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox);
 • Saldi van schulden.

Alimentatie

 • Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

 • Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

 • Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;
 • Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
 • Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, etc;
 • Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
 • Overzicht verplichte eigen risico (€ 220);
 • Overzicht zelf genomen eigen risico:
 • Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist;
 • Reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen;
 • Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc.)

Studie

 • Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.
 • Giften.
 • Bewijsstukken en overzicht van gedane giften aan de ANBI instellingen.

Nieuws

Europese cfo's positiever over economische groei

Het optimisme van Europese cfo's is weer verder gestegen. In vergelijking met voorgaand kwartaal is ruim de helft van de financieel bestuurders positiever over de economische vooruitzichten.

Lees meer...

Aantal bedrijfsovernames in 3 jaar bijna verdubbeld

Het aantal overnames van bedrijven is de periode 2009-2012 bijna verdubbeld. Het zijn bijna altijd midden- en kleinbedrijven die betrokken zijn bij een overname.

Lees meer...